Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

Adatvédelem

Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése

Hargitai Autósiskola Bt.

1.1 Adatkezelő elérhetőségei:

Nyilvántartási szám: 3235

Székhely: 3535 Miskolc Partos u. 6.
Telefonszám: 06/30/9737884
E-mail: hargitaisuli@gmail.com

1.2 Adatkezelő honlapja:

www.hargitaisuli.eoldal.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

 

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉSEK

 • A Hargitai Autósiskola (a továbbiakban: Hargitai Autósiskola/Adatkezelő) tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul és a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben Ön személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés nem jön létre.
 • A kezelt adat minősítése személyes adat
  Az adat formátuma papíralapú, illetve elektronikus nyilvántartás.
  Az adatkezelés célja felnőttképzési szerződésben foglaltak teljesítése, így különösen a KRESZ, a forgalmi vizsgára, a közúti elsősegélynyújtó vizsgára történő felkészítés, valamint vizsgára történő jelentkezés, gyakorlati képzés teljesítése.

  Az adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

   
 • Az adatkezelés időtartama, törlésre előirányzott határidők:

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdés c.) pontja szerint az iskolavezető feladata és felelőssége biztosítani, hogy képző szerv a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a székhelyén 5 évig megőrizze, továbbá, hogy ezen dokumentumokat az erre irányuló, a 35. § (1) bekezdése szerinti, a közlekedési hatóság által lefolytatott ellenőrzés, illetve szakfelügyeleti intézkedés során a képző szerv székhelyén vagy előre bejelentett ellenőrzés, illetve szakfelügyeleti intézkedés esetén a képző szerv székhelyétől eltérő helyszínen lévő képviseletén a helyszínen, ügyfélfogadási idejében bemutassa.

Az érintettek köre a Hargitai Autósiskolával felnőttképzési szerződéses jogviszonyban lévő hallgatók.

Az adatok forrása:,   érintett nyilatkozata

Az adatok fajtái
név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme,
Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket.
Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez. Az E-Educatio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), mint adatfeldolgozó biztosítja az e-Titán Rendszert, melyben a személyes adatok rögzítésre kerülnek.

Tantermi oktatás esetén az Adatkezelő továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM. rendeletben meghatározott adatokat.
Az e-Titán Rendszer a hatósági képzés megkezdésekor automatikus üzenetben továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM. rendeletben meghatározott adatokat.

A képzés során, valamint annak befejezésekor tantermi oktatás esetén a Hargitai Autósiskola, e-learning rendszerű elméleti képzés esetén az e-Titán Rendszer továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat, így különösen akkor, ha azok KRESZ vagy forgalmi vizsgára történő jelentkezéshez szükségesek.
Az adattovábbítás címzettje:neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály címe: 3527 Miskolc, József Attila u. 20.Továbbított adatok: név (vezeték- és utónév), születési dátum, lakcím, e-learning tanfolyam esetében e-Titán azonosítókód. Az adattovábbítás jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja];
Az Adatkezelő a felnőttképzési szerződésben szereplő személyes adatokat a közúti elsősegélynyújtó vizsgák szervezése céljából továbbítja a Magyar Vöröskereszt (3531 Miskolc, Győri kapu 123.) részére.
Az adattovábbítás címzettje: neve: Magyar Vöröskereszt, 3531 Miskolc, Győri kapu 123.Továbbított adatok: név (vezeték- és utónév), születési dátum, lakcím, csekk sorszám. Az adattovábbítás jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja];
Az Adatkezelő a szakoktató kiválasztását követően továbbítja az adatokat a vele megbízási jogviszonyban álló szakoktatónak a gyakorlati képzés megkezdése érdekében.
Az adattovábbítás címzettje: neve: szakoktató továbbított adatok: név (vezeték- és utónév), születési dátum, lakcím, e-learning tanfolyam esetében e-Titán azonosítókód. Az adattovábbítás jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja];
Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia személyes adatokat. Átadhatunk továbbá személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása
szekrényben elzárt dokumentumok, e-Titán rendszer esetében jelszavas védelem Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott

 • 2.3. TANULÓNYILVÁNTARTÁS
  A kezelt adat minősítése személyes adat
  Az adat formátuma elektronikus nyilvántartás
  Az adatkezelés célja:
  a felnőttképzési szerződésben foglaltak teljesítése, a tanulók adatainak rendszerezése
  Az adatkezelés jogalapja:
  az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél
  Az adatkezelés időtartama, törlésre előirányzott határidők A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdés c.) pontja szerint az iskolavezető feladata és felelőssége biztosítani, hogy képző szerv a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a székhelyén 5 évig megőrizze, továbbá, hogy ezen dokumentumokat az erre irányuló, a 35. § (1) bekezdése szerinti, a közlekedési hatóság által lefolytatott ellenőrzés, illetve szakfelügyeleti intézkedés során a képző szerv székhelyén vagy előre bejelentett ellenőrzés, illetve szakfelügyeleti intézkedés esetén a képző szerv székhelyétől eltérő helyszínen lévő képviseletén a helyszínen, ügyfélfogadási idejében bemutassa.
  Az érintettek köre a Hargitai Autósiskolával felnőttképzési szerződéses jogviszonyban lévő hallgatók
  Az adatok forrása
  érintett nyilatkozata

Az adatok fajtái
név, születési hely, idő, anyja neve, állampolgárság, lakcíme, telefonszám,
Előfordulhat, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia személyes adatokat. Átadhatunk továbbá személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása
jelszavas védelem Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott.

 • Az érintett jogai

Tájékoztatás

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.

1.Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
 • Adatkezelés célja
 • Adatok kategóriái
 • Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
 • Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
 • Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
 • Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
 • Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai

Érintett jogai

 • Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
 • Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.

 • Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,

 • érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
 • érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
 • jogellenes adatkezelés,
 • jogi kötelezettség teljesítése céljából.
 • véleménynyilvánítás szabadságához,
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
 • közérdekből a népegészségügy területén,
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
 • jogi igények érvényesítéséhez.

2.Az adatkezelés korlátozásához való jog

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat

3.Az adathordozhatósághoz való jog

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag megvalósítható).

4.A tiltakozáshoz való jog

 • közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
 • közvetlen üzletszerzési cél esetén,
 • közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.

5.Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 • jogszabály lehetővé teszi,
 • az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené.

Ez alól kivételt jelent, ha: a fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:

 • emberi beavatkozást kérni,
 • álláspontját kifejezni,
 • a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Jogorvoslat

6.Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

7.Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni.

8.Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt. A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani.

9.Kártérítéshez való jog

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.

10.Közigazgatási bírság

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét.Egyéb rendelkezésekE tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Értelmező rendelkezésekSzemélyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes adatot törölni köteles – az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével – ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán. Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba.