Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

Vállalási feltételek

 

Képzőszerv megnevezése:   HARGITAI AUTÓSISKOLA Bt.  

Székhelye:  3535 Miskolc, Partos utca 6.

Cégforma:   Betéti Társaság

Cégbírósági bejegyzés száma:    Cg.05-06-007543/9

Képzési engedély száma:   BO/KV/NS/A/90/3/2006.

Iskolavezető neve:  Gulyás László Zsolt

Iskolavezető igazolvány száma:  112/93

Ügyfélfogadó címe:  3535 Miskolc, Partos u. 6.

Ügyfélfogadás időpontja:   Hétfőtől Csütörtökig: 17:00 – 19:00-ig

Telefonszám:  46 334 721;   Mobil: 20  9737 884

e-mail:     hargitaisuli@gmail.com

Elméleti oktatás:  3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 39. f/3

Rutinpálya:   Felsőzsolca, Állomás u. 44.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Megköszönöm bizalmát, hogy autósiskolánkat választotta abból a célból, hogy szolgáltatásaink igénybevételével felkészült járművezetővé váljon. Ezúton szeretném részletesen tájékoztatni „B" kategóriás járművezetői tanfolyamaink beiskolázási feltételeiről, a tanfolyamaink menetéről, a vizsgáztatás rendjéről, az Ön, ill. iskolánk jogairól, kötelességeiről és egyéb szolgáltatásainkról.

Képzésre az vehető fel, aki:

 • A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy tanfolyami képzés esetében annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.

 • A vizsgára bocsátás feltételeiről - külön jogszabályban megfogalmazott orvosi, pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételekről - igazoltan tájékoztatásban részesült.

 • A képzés megkezdésekor nyilatkozik arról, hogy a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik.

Nem magyar állampolgárokra vonatkozó előírások:

Vezetői engedélyt csak olyan személy kaphat, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van,
valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon
tartózkodott.
A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó
harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által
kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

Tanfolyamra való felvétel módja:
Tanfolyamra jelentkezhet ügyfélfogadó helyiségünkben, telefonon, Interneten vagy az előre meghirdetett tanfolyam-megnyitóján.
Szolgáltatásunkról írásbeli szerződést kötünk Önnel, melynek egy példányát átveszi tőlünk, illetve átadjuk a ?Vállalási feltételek? egy példányát.

Elméleti oktatás
Közlekedési ismeretek:18 óra, Járművezetés elmélete: 6 óra, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra

Elméleti tanfolyam díja: 60.000 Ft.

A hallgató az elméleti tandíj összegét a képző szerv iskolavezetőjénél, illetve ügyfélfogadási időben személyesen, vagy megbízottja által az iskola megbízott ügyintézőjénél rendezheti. 
Az elméleti tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama 45 perc, a tanórák között 10 perc szünetet tartunk. A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A kötelező óraszámok 10%-nál magasabb óraszámú hiányzást pótolni kell.

Elméleti vizsgára az bocsátható aki:

 • aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan (az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni) elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el

 • a képzés megkezdésekor nyilatkozik arról, hogy a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik

 • megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályokban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek

 • az életkori követelményeknek megfelel "B" kategóriás képzés esetében 17 éves, és az előírt életkoránál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

 • a vizsgára való jelentkezésig a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette (elméleti vizsga vizsgadíja: 4600 Ft)

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül nem jelenik meg elméleti vizsgán ill. tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára!
A vizsgákon személyi azonosságát és iskolai végzettségét hitelt érdemlő módon (személyi igazolvány, útlevél, 14 éves korig diákigazolvány, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány) igazolni kell!

 

Elméleti vizsga


A közúti járművezetők elméleti vizsgája kizárólag számítógépes elméleti vizsga (SZEV) formájában bonyolítható le. A rendelkezésre álló különböző nyelvű SZEV vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgárságára tekintet nélkül választhat.
Kivételt jelent:

 • a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag, a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet

 • az egészségügyi állapotából következően - igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat

 • a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy magyar jelnyelven, jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet

A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz!

Elméleti vizsga vizsgaideje:

 • "B" kat.: 55 perc, kérdések száma: 55, elérhető pontszám: 75 megengedett hiba: 10

 • Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 nap eltelte után pótvizsgázhat vizsgadíj ellenében.

Gyakorlati oktatás

A járművezetési gyakorlat oktatása csak a tanuló nevére kiállított, a közlekedési felügyelőség által hitelesített vezetési karton birtokában kezdhető meg. 
A gyakorlati oktatás két részből tevődik össze:

 • Alapoktatás:

A jármű biztonsági ellenőrzésére, technikai kezelésére, valamint a manőverezési feladatok elsajátítására irányuló oktatás. 
Alapoktatás minimális kötelező óraszáma:

 • "B" kat.: 9 óra

 • Főoktatás:

Főoktatás minimális kötelező óraszámai:

 • "B" kat.: (városi vez.: 14 óra, országúti vez.: 4 óra, éjszakai vez.: 2 óra): 20 óra

Kötelező menettávolság:

 • "B" kat.: 580 Km

Gyakorlati oktatás díja:

 • „B" kat.: 180. 000 Ft.

A hallgató a gyakorlati tandíj összegét a képző szerv iskolavezetőjénél rendezheti.

Pótóra díja: 6.000 Ft/óra. A hallgató pótóra igényét a képző szerv iskolavezetőjénél, illetve ügyfélfogadási időben személyesen, vagy megbízottja által az iskola megbízott ügyintézőjénél jelezheti, rendezheti.

A gyakorlati oktatás tanóráinak időtartama 50 perc. Az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható, főoktatás során naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra között minimálisan 1 óra szünettel kell szervezni.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható aki:

 • a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte

„B" kategóriás képzés esetében a 17 éves,

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott,

 • a vizsgára való jelentkezésig a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette

Forgalmi vizsga díja: 11 000 Ft,

 • a kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.

 • Amennyiben a tanuló az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsga kezdetétől számított huszonnégy hónapon belül nem teszi le sikeresen gyakorlati vizsgáit, akkor újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet!

Forgalmi vizsga:

„B"
Teljes vizsgaidő: 60 perc
Feladatok végrehajtására bizt. maximális idő: 50 perc

Az utolsó gyakorlati órában próbavizsgán felmérjük felkészültségét, ha a kellő eredményt nem éri el, pótórákkal egészítheti ki a gyakorlást.
A vizsgákon személyi azonosságát, hitelt érdemlő módon (személyi igazolvány, útlevél, 14 éves korig diákigazolvány) igazolni kell!
Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 nap elteltével pótvizsgázhat vizsgadíj ellenében.
Pótvizsgázni négyszer lehet, az ötödik sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági vizsgálaton (PÁV) kell részt vennie. Helye:Budapest, VIII., Kisfaludy út 34. sz.

Tanuló jogai: 
- a befizetett tanfolyamdíj ellenében a kötelezően előírt elméleti órákat végighallgatni és a kötelezően előírt órákat levezetni,
- az elméleti órák végighallgatása után elméleti vizsgát tenni, a gyakorlati vezetés után gyakorlati vizsgát tenni,
- más képző szervnél folytatni tanulmányait, az addig teljesített oktatásról 3 napon belül képzési igazolást kapni,
- anyagi vagy egyéb okból szüneteltetni tanulmányait, figyelembe véve a vizsgára bocsátás feltételeinél megszabott határidőket.
Tanuló kötelezettségei:
- az elméleti oktatáson részt venni, az elmaradt órákat pót foglalkozáson pótolni,
- a tanterem állapotát és berendezéseit megóvni, az intézmény külön rendelkezéseit betartani, az okozott kárt megtéríteni
- a gyakorlati oktatásnál az előre egyeztetett oktatási helyszínen megjelenni, az oktatásra maximum 20 percet várni,
- az oktató utasításait képességeitől függően végrehajtani,
- az oktató jármű belső tisztaságát és berendezéseit megóvni,
- a szerződés felbontását a szolgáltatóval írásban közölni,
Szolgáltató kötelessége:
- az oktatás a hatályban lévő jogszabályok alapján végzi,
- a vizsgákat megszervezni,
- a gyakorlati vezetést a tanulóval legalább 24 órával előtte egyeztetni,
- a tanulóra a gyakorlati vezetés helyszínén 15 percet várni.
Szolgáltató jogai:
- a szerződésben rögzített tanfolyamdíjra a részletezés szerinti módon és időben igényt tartani,
- nemfizetés esetén az oktatást szüneteltetni,
- gyakorlati oktatáson, ha a tanuló az előre egyeztetett helyen és időben nem jelenik meg, - és ezt előre 24 órával nem jelzi oktatójának,  a kiesett óra megvételére kötelezzük.

Miután valamennyi vizsgáját sikerrel teljesítette, a vizsgaigazolást a vizsga után 3 munkanap elteltével átveheti a Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága, Miskolc József A. út 20. sz. alatt (első emelet).
A vizsgaigazolás kiadásának feltétele:

 • az elsősegély- nyújtási ismeretek megszerzésének a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással történő igazolása

 • az alapfokú iskolai végzettség hitelt érdemlő igazolása

Majd a vizsgaigazolással a vezetői engedély kiadására irányuló kérelmét személyesen bármely Közlekedési Igazgatási hatóságnál (okmányirodában) elő lehet terjeszteni.

Közúti elsősegély-nyújtási ismeretek:
A megszerzését tanúsító, igazolást a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezetei adják ki.
A vizsga díja: 8.200.- Ft.
Az igazolás megszerzése nem tanfolyamköteles, de igény szerint iskolánk segítséget nyújt a felkészülésben.
Elsősegély-nyújtási ismeretek tandíja: 10.300 Ft.
Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését - végzettségükre tekintettel - az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvos-tudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják.
Az iskolai végzettséget, tanúsító okiratot a járművezetői vizsgabizottság vezetőjének kell bemutatni.

Iskolánk tevékenységét engedélyező hatóság:

 • Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

A tanfolyam ideje alatt felmerülő problémáival, panaszaival, bizalommal forduljon az iskola vezetőjéhez. Amennyiben a problémája nem rendeződik, panasszal fordulhat felügyeleti szerveinkhez:

 • Innovációs és Technológiai Minisztérium

      1011 Budapest, Fő út 44-50   Levelezési cím: 1440 Budapest Pf.: 1. 

 • Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

3527 Miskolc, József A. út 20. Telefon: (46) 500-023

           Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont, Budapest Than Károly u. 3-5.

Ezúton megköszönjük, hogy képzőszervünk szolgáltatásait kívánja igénybe venni, bízunk abban, hogy szolgáltatásaink színvonalával kiérdemeljük bizalmát.
Eredményes tanulást és sikeres vizsgákat kívánunk!